Western Aphasia Battery-Revised - Batı için Afazi Bataryası-Geliştirilmiş Formu

dil becerilerini 18-89 yaş aralığındaki batı (western) toplumlarında kapsamlı olarak ölçer. İnme, kafa travması ve demans hastalarında afaziyi tanılamada, afazi tipini ve şiddetini belirlemede, tedavi etkililiğinin izlenmesinde, hastadaki kuvvetli ve zayıf yönler hakkında sağladığı bilgiyle rehabilitasyon programlarının düzenlemesinde ve tarama çalışmalarında kullanılır. Bataryanın güncel sürümündeki sözel alt testler şunlardır: 1. Kendiliğinden Üretilen Konuşma, 2. Kavrama, 3. Tekrarlama, 4. Adlandırma. Performans alt testleri şunlardır: 1. Okuma, 2. Yazma, 3. Praksi, 4. Yapılandırma (örn., görsel-mekansal beceriler, hesaplama). Puanlaması doğru tepki sayısı olarak yapılır. Sekiz alt testten birer puan, alt test puan birleşimlerinden üç birleşik puan (Dil Bölümü, Kortikal Bölüm, Afazi Bölümü) hesaplanır. Afazi bölümü puanında 0-25 arası “çok şiddetli afazi”, 26-50 arası “ şiddetli afazi”, 51-75 arası “orta düzeyde afazi”, 76+ puan “hafif düzeyde afazi” olarak değerlendirilir. Puanlar dille ilişkili alanların, özelde Broca ve Wernicke alanlarının (Brodmann’ın, sırasıyla 44-45 ve 22 numaralı alanları) işlevselliğini temsil eder. TEST KULLANICI ÖZELLİK DÜZEYİ: B (APA sistemi). [Geliştiren/aktaran: Andrew Kertesz (Sürümler/kritik yayınlar: 1968, 1982, 2006)] bakınız: Aachen Afazi Testi, Afazi Dil Değerlendirme Testi, Afazi Dil Performans Ölçeği, Afazide Dilsel İşlemlemenin Psikolinguistik Değerlendirmesi, Boston Adlandırma Testi-2 , Boston Tanısal Afazi Muayenesi-3, Çok-dilli Afazi Muayenesi-3, Dereceli Adlandırma Testi, Ege Afazi Testi, Frenchay Afazi Tarama Testi-3, Gülhane Afazi Testi-2, Günlük Yaşamda İletişim Yetenekleri-3

Abbreviation/Symbol: WAB-R
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)

3835