Boston Diagnostic Aphasia Examination-3 - Boston Tanısal Afazi Muayenesi-3

iletişim becerilerini 18-79 yaş aralığında uyarım modaliteleri (görsel, işitsel el hareketleri), işlemleme (anlama, analiz, problem çözme) ve tepki modaliteleri (yazma, sesletim) açılarından niceliksel ve niteliksel olarak çok yönlü ölçer. Afazi ve alt tiplerini tanılamada yaygın olarak kullanılır. Aracın güncel sürümünde, uygulama süreleri 20-120 dakika arasında değişen kısa (27 madde), standart (146 madde) ve bu iki formdan oluşturulan genişletilmiş form vardır. Araçta 50’ den fazla alt test vardır. Standart form testin ilk sürümü ile aynıdır. Bu formdaki alt testler şunlardır: 1. Akışkanlık, 2. İşitsel Modalitede Anlama, 3. Adlandırma, 4. Sesli Okuma, 5. Tekrarlama, 6. Otomatik Konuşma, 7. Okuduğunu Anlama, 8. Yazma. Puanlaması alt testin doğasına göre değişir. Puanlar afazi şiddetini temsil eder. Akışkanlık, işitsel sunumda anlama, adlandırma alt test puanlarından Dil Yetkinlik Gösterge Puanı hesaplanır. Ham puanlar yüzde olarak ifade edilir. BDAE-3 kapsamındaki Şiddet Derecelendirme Ölçeği (Severity Rating Scale)’nde bozukluk şiddeti 0-5 arasında derecelendirilir; ölçek, afazi dışındaki konuşma bozuklukları için de kullanılır. Konuşma Özellikleri Derecelendirme Ölçeği Profili, sayısallaştırılması zor olan dil özelliklerinin (örn., bürün/prozodi) test uygulayıcısı tarafından 0-7 arasında derecelendirilmesinde kullanılır. BDAE-3’te BOSTON ADLANDIRMA TESTİ-2 de uygulanır. Araçta kullanılan puanlar dille ilişkili alanların, özelde Broca ve Wernicke alanlarının (Brodmann’ın, sırasıyla 44-45 ve 22 numaralı alanları) işlevselliğini temsil eder. TEST KULLANICI ÖZELLİK DÜZEYİ: B (PAR sistemi). [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Harold Goodglass ve Edith F. Kaplan (Sürümler/kritik yayınlar: 1972, 1983, 2001)] bakınız: Aachen Afazi Testi, Afazi Dil Değerlendirme Testi, Afazi Dil Performans Ölçeği, Afazide Dilsel İşlemlemenin Psikolinguistik Değerlendirmesi, Batı için Afazi Bataryası-Geliştirilmiş Formu, Boston Adlandırma Testi-2 , Çok-dilli Afazi Muayenesi-3, Dereceli Adlandırma Testi, Ege Afazi Testi, Frenchay Afazi Tarama Testi-3, Gülhane Afazi Testi-2, Günlük Yaşamda İletişim Yetenekleri-3

Abbreviation/Symbol: BDAE-3
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)

3835