Multilingual Aphasia Examination-3 - Çok-dilli Afazi Muayenesi-3

sözel anlatım, işitsel-sözel anlama ve okuduğunu anlamayı 6-12 ve 16-69 yaş arası bireylerde ölçer. Test anadili İngilizce ya da İspanyolca olan hastalarda, afazinin varlığını, şiddetini ve nitel özelliklerini belirlemede kullanılır. Güncel sürüm beş kategori ve 11 alt test/ölçekten oluşur: 1. Sözel Anlatım Kategorisi: Görsel Adlandırma, Cümle Tekrarlama, Kontrollü Sözel Kelime Çağrışım; 2. Heceleme Kategorisi: Sözel Heceleme, Yazılı Heceleme, Bloklarda Heceleme; 3. İşitsel Sözel Kategorisi: Jeton (token), Kelime ve Deyimleri Sözel Anlatımda Anlama; 4. Okuma Kategorisi: Kelime ve Deyimleri Okuyarak Anlama; 5. Ölçekler: Sesletim Ölçeği, Yazma Pratiğinin Özelliklerini Derecelendirme Ölçeği. Alt testlerde puanlama doğru sayısı olarak yapılır ya da 0-2 olarak derecelendirilir. Ölçeklerde puanlama 0-8 olarak derecelendirilen sesletim ya da yazma pratiği için yapılır. Değerlendirme alt test ve ölçekler için belirlenmiş olan kesme puanları dikkate alınarak yapılır. Puanlar dille ilişkili alanların, özelde Broca ve Wernicke alanlarının (Brodmann’ın, sırasıyla 44-45 ve 22 numaralı alanları) işlevselliğini temsil eder. TEST KULLANICI ÖZELLİK DÜZEYİ: C (APA sistemi). [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Arthur L. Benton ve Kerry deS. Hamsher (Sürümler/kritik yayınlar: 1978, 1989, 1994)] bakınız: Aachen Afazi Testi, Afazi Dil Değerlendirme Testi, Afazi Dil Performans Ölçeği, Afazide Dilsel İşlemlemenin Psikolinguistik Değerlendirmesi, Batı için Afazi Bataryası-Geliştirilmiş Formu, Boston Adlandırma Testi-2 , Boston Tanısal Afazi Muayenesi-3, Dereceli Adlandırma Testi, Ege Afazi Testi, Frenchay Afazi Tarama Testi-3, Gülhane Afazi Testi-2, Günlük Yaşamda İletişim Yetenekleri-3

Abbreviation/Symbol: MAE-3
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)

3835