unspecified anxiety disorder - tanımlanmamış kaygı bozukluğu

klinik açıdan belirgin davranışsal/mental ve bedensel sıkıntıya, işlevsellik alanlarında (örn., sosyal, mesleki, medeni, okul) sorunlara yol açan; kaygı belirtilerinin baskın olduğu, fakat bunların, Kaygı Bozuklukları ana tanı kategorisindeki diğer herhangi bir bozukluğun tanı ölçütlerini tam olarak karşılamama durumunu içerir. Tanımlanmamış kaygı bozukluğu tanısı; ölçütlerin tam olarak karşılanamamasının özel nedeni klinisyenlerce tartışılmak istenmediğinde ya da daha özgül bir tanı koymak için yeterli bilgi olmadığı durumlarda (acil bir sağlık durumunda ya da acil servislerde olduğu gibi) kullanılır. Sınıflandırma/Tanılama: DSM-IV-TR’de bu adla geçmemekte olup Eksen I’in altındaki Anksiyete Bozuklukları’nda Başka Türlü Adlandırılamayan (BTA) Anksiyete Bozukluğu olarak yer alır. DSM-5’te, Kaygı Bozuklukları ana tanı kategorisinin türüdür (ICD-10-CM kodu: F41.9). [Ana tanı kategorisi altındaki tür (type) ve alt türlerin (subtype) kapsamlı dökümü için DSM-5’e (Köroğlu, 2014) bakınız.] bakınız: DSM-5 sınıflandırması karşılaştırınız: ayrılık kaygısı bozukluğu, selektif mutizm, özgül fobi, sosyal kaygı bozukluğu, panik bozukluğu, agorafobi, yaygın kaygı bozukluğu, tanımlanmış diğer bir kaygı bozukluğu

Alan Adı:
  • Bozukluk ve Hastalıklar: Nöropsikiyatrik, Klinik Psikolojik

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)