Visual Aural Digit Span Test-Revised - Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testi B Formu

dikkatin ve kısa-süreli belleğin sığasını (uzamını) ve sıralama yeteneğini ölçer. Güncel sürümde, test maddeleri, iki rakamlı diziden dokuz rakamlı diziye kadar artan sayı dizilerinden oluşur. Testte diziler görsel ya da işitsel modalitede sunulur, tepkiler sözlü ya da yazılı modalitede alınır. Testte, modalite birleşimlerinden oluşan dört alt testin içeriği şöyledir: 1. İşitsel Sunum-Sözel Tepki, 2. İşitsel Sunum-Yazılı Tepki, 3. Görsel Sunum-Sözel Tepki, 4. Görsel Sunum-Yazılı Tepki. Testteki görev, dizilerdeki rakamları sunumun hemen ardından tekrarlamaktır. Puanlaması, doğru tekrarlanan en uzun dizideki rakam sayısı olarak yapılır. Toplam 11 puan hesaplanır: 1. Dört alt testin puanlaması doğru hatırlanan en uzun dizideki rakam sayısı olarak yapılır (alınabilecek en yüksek puan: 9). 2. Alt test puanlarının farklı birleşimlerinden altı birleşik puan (işitsel uyarım, görsel uyarım, sözel anlatım, yazılı anlatım, duyu-içi kaynaşım, duyular-arası kaynaşım) hesaplanır. 3. Toplam puan, alt test puanlarının toplamından hesaplanır. Puanlar sıralamaya odaklanan dikkat açısından prefrontal korteksin, kısa-süreli bellek uzamı açısından hippokampus ve mezial temporal lobun işlevselliğini temsil eder. [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Elizabeth Munsterberg Koppitz (1977). Aracın Türk standardizasyonunu GİSD-B olarak geliştiren/aktaran/psikometrik özelliklerini araştıran: Sirel Karakaş ve Ayşe Yalın (Sürümler/kritik yayınlar: 1993, 2009, 2011, 2013)] bakınız: Bilişsel Potansiyeller için Nöropsikolojik Test Bataryası karşılaştırınız: d2 Dikkat Testi, Günlük Yaşamda Dikkat Testi, İşaretleme Testi, İşitsel Modalitede Adımlandırılmış Dizisel Toplama Testi, Stroop Testi

Abbreviation/Symbol: VADS-R
Kısaltma/Sembol: GİSD-B
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)