Behavior Rating Inventory of Executive Function - Yönetici İşlevin Davranış Derecelendirme Envanteri

yönetici işlevleri okul ve okul çağındaki çocuk ve ergenlerde (5-18 yaş) günlük davranışlar üzerinden çok yönlü olarak ölçer. Envanterin okul-öncesi (pre-school; BRIEF-P) sürümü de vardır. Özelde dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar için geliştirilmiş ekolojik bir testtir. Envanter 86’şar maddeden oluşan iki formdan oluşur: Bunlardan birindeki bilgi sağlayıcı ebeveyn (Ebeveyn Formu), diğerinde öğretmendir (Öğretmen Formu). İki alan altında toplanan alt ölçeklerden oluşur. 1. Davranış Düzenleme Alanı. Alt ölçekler a. Duygusal Kontrol, b. Değiştirme (shift), c. Ketleme (inhibit). 2. Üstbiliş Alanı. Alt ölçekleri a. Planlama/Düzenleme, b. İşleyen Bellek, c. Başlama/Girişim (initiate), d. Eşyaları Düzenleme (organization of materials), e. İzleme (monitor). Testteki görev, ebeveyn ve/veya öğretmenin çocuk ya da ergenin davranışlarını derecelendirmesidir. Envanterin puanlaması 1-3 olarak derecelendirilen davranım sıklığı üzerinden yapılır. Puanın yükseklik derecesi, ilgili yönetici işlev davranışının sıklık derecesini gösterir. Sekiz alt ölçekten birer puan, puan birleşimlerinden Davranış Düzenleme Gösterge Puanı, Üstbiliş Gösterge Puanı ve bu ikisinin birleşiminden Genel Yönetici Birleşik Puanı hesaplanır. Puanlar prefrontal korteksin işlevselliğini temsil eder. TEST KULLANICI ÖZELLİK DÜZEYİ: B (APA sistemi). [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Gerard A. Gioia, Peter K. Isquith, Steven C. Guy ve Lauren Kenworthy (Sürümler/kritik yayınlar: 2000, BRIEF-2/2015). Aracın Türk uyarlamasını 2000 sürümü için geliştiren/aktaran/psikometrik özelliklerini araştıran: Emel Erdoğan Bakar, Yasemen Işık Taner, Azime Şebnem Soysal, Sirel Karakaş ve Atilla Turgay (2011); S. Nazlı Batan, Öget Öktem Tanör ve Erkan Kalem (2011)] bakınız: Conners Derecelendirme Ölçeği-3, Conners/Wells Ergen Belirtileri Öz-Bildirimi, Gordon Bilgisayarlı Tanılama Sistemi-III, Gordon Tanılama Sistemi, Yönetici İşlev Bozukluğu Sendromunun Davranışsal Değerlendirmesi

Abbreviation/Symbol: BRIEF
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)

3835