Behavioural Assessment of the Dysexecutive Syndrome - Yönetici İşlev Bozukluğu Sendromunun Davranışsal Değerlendirmesi

öncelikleri belirleme ve nispeten uzun vadeli plan yapma yeteneğiyle ilgili yönetici işlevleri 16-87 yaş aralığında ölçer. Frontal lob disfonksiyonuna bağlı yönetici işlev bozukluklarını, günlük yaşam beceri ve talepleri üzerinden değerlendirir. Tedavi ya da rehabilitasyondan yararlanmayı olumsuz olarak etkileyebilecek bilişsel bozuklukların yol açabileceği günlük yaşam sorunlarını yordamada da kullanılır. Bilgi sağlayıcı kişinin kendisi olabilir (ölçümler öz-bildirimle alınır) ve/veya testi uygulayan kişi (klinisyen, danışan ya da araştırmacı) olabilir (ölçümler uygulayıcının gözlem ve değerlendirmelerine dayanır). Bölümleri: 1. Alt Testler (Kural Değiştirme Kartları, Eylem Programı Testi, Anahtar Arama Testi, Zaman Belirleme Testi, Hayvanat Bahçesi Haritası Testi, Değiştirilmiş Altı Eleman Testi), 2. Anket. Öz-bildirime dayanan; kişilik, duygulanım, güdülenme, davranışsal ve bilişsel değişiklikleri sorgulayan 20 madde, 3. Gözlem: Test uygulayıcısı tarafından yapılan ve forma kaydedilen bilgiler. Alt testler doğru tepki sayısı olarak puanlanır; alt test puanları ve Toplam Puan hesaplanır (alınabilecek en yüksek puan: 24). Toplam Puan’da 0-11 puan arası “geri”, 12-13 puan arası “sınır”, 14-15 puan arası “donuk”, 16-20 puan arası “normal”, 21-22 puan arası “parlak”, 23-24 puan arası “üstün” performans olarak değerlendirilir. Ölçekte maddeler 0-4 arasında derecelendirilir (alınabilecek en yüksek puan: 80). Ölçekten alınan puanın yükseklik derecesi duygulanım, güdülenme, davranış ve bilişsel alanlardaki değişikliğin derecesini gösterir. Puanlar özelde prefrontal korteksin işlevselliğini temsil eder. TEST KULLANICI ÖZELLİK DÜZEYİ: B (APA sistemi). [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Barbara A. Wilson, Nick Alderman, Paul W. Burgess, Hazel Emslie ve Jonathan J. Evans (1996)] bakınız: Yönetici İşlevin Davranış Derecelendirme Envanteri

Abbreviation/Symbol: BADS
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)