analytical psychology - analitik psikoloji
analytical psychology - analitik psikoloji

psişeyi görgül olarak inceleyen bilim dalı olarak tanımlanır. YENİ-FREUDCU YAKLAŞIM’ı temsil eden kuram felsefi değerler, ezeli (primordial) imgeler ve kendini gerçekleştirme dürtüsü temelinde, simgesel ve spiritüel unsurlar kullanır. Kuramda dört temel kavram vardır.

1. bilinç ile bilinçdışı arasındaki dengenin sürdürülmesini, BİREYLEŞME süreci yoluyla kişide ÖZ oluşmasını sağlayan EGO,

2. kişisel deneyimler sonucu oluşan; bellek, düşünce ve duyguların bulunduğu KİŞİSEL BİLİNÇDIŞI,

3. kişilik ve zihinsel özelliklerin kalıtsal temellerini oluşturan ARKETİP’ler ve KOLEKTİF BİLİNÇDIŞI; derin psişik alan,

4. kişilik gelişimi ve EGO’nun kendini ifade etme (expression) biçimi üzerinde etkili olan, psişik enerjisini LİBİDO’dan alan İKİ KUTUPLU ÖZ. DERİNLİK PSİKOLOJİSİ'ni oluşturan üç akımdan biridir; diğer iki akım PSİKANALİZ ve BİREY PSİKOLOJİSİ’dir. [Geliştiren/aktaran: İsveçli psikiyatr Carl Jung (1875-1961)] bakınız: yeni-Freudcu , iki kutuplu öz karşılaştırınız: psikoanalitik kuram

Alan Adı:
  • Kuram, Model ve Yaklaşımlar: Psikanaliz, Klinik Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Kişilik Psikolojisi
2954