other specified elimination disorder - tanımlanmış diğer bir dışa atım bozukluğu

klinik açıdan belirgin davranışsal/mental ve bedensel sıkıntıya, işlevsellik alanlarında (örn., sosyal, mesleki, medeni, okul) sorunlara yol açan; dışa atım belirtilerinin baskın olduğu, fakat bunların, Dışa Atım Bozuklukları ana tanı kategorisindeki herhangi bir bozukluğun tanı ölçütlerini tam olarak karşılamama durumunu içerir. Tanımlanmış diğer bir dışa atım bozukluğu tanısı; ölçütlerin tam olarak karşılanamamasının özel nedeni klinisyenlerce tartışılmak istendiğinde kullanılır. Sınıflandırma/Tanılama: DSM-IV-TR’de bu adla geçmemektedir. DSM-5’te, Dışa Atım Bozuklukları ana tanı kategorisinin türüdür (ICD-10-CM kodu alt türler için belirtilmektedir). [Ana tanı kategorisi altındaki tür (type) ve alt türlerin (subtype) kapsamlı dökümü için DSM-5’e (Köroğlu, 2014) bakınız.] DSM-5’teki Alt Türler: a. idrar belirtileriyle giden (ICD-10-CM kodu: N39.498), b. dışkı belirtileriyle giden (ICD-10-CM kodu: R15.9). bakınız: DSM-5 sınıflandırması karşılaştırınız: enürezis, enkoprezis, tanımlanmamış dışa atım bozukluğu

Alan Adı:
  • Bozukluk ve Hastalıklar: Nöropsikiyatrik, Klinik Psikolojik

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)