unspecified elimination disorder - tanımlanmamış dışa atım bozukluğu

klinik açıdan belirgin davranışsal/mental ve bedensel sıkıntıya, işlevsellik alanlarında (örn., sosyal, mesleki, medeni, okul) sorunlara yol açan; dışa atım bozukluğu belirtilerinin baskın olduğu, fakat bunların, Dışa Atım Bozuklukları ana tanı kategorisindeki herhangi bir bozukluğun tanı ölçütlerini tam olarak karşılamama durumunu içerir. Tanımlanmamış dışa atım bozukluğu tanısı; ölçütlerin tam olarak karşılanamamasının özel nedeni klinisyenlerce tartışılmak istenmediğinde ya da daha özgül bir tanı koymak için yeterli bilgi olmadığı durumlarda (acil bir sağlık sorununda ya da acil servislerde olduğu gibi) kullanılır. Sınıflandırma/Tanılama: DSM-IV-TR’de bu adla geçmemektedir. DSM-5’te, Dışa Atım Bozuklukları ana tanı kategorisinin türüdür (ICD-10-CM kodu alt türler için belirtilmektedir). [Ana tanı kategorisi altındaki tür (type) ve alt türlerin (subtype) kapsamlı dökümü için DSM-5’e (Köroğlu, 2014) bakınız.] DSM-5’teki Alt Türler: a. idrar belirtileriyle giden (ICD-10-CM kodu: N32, b. dışkı belirtileriyle giden (ICD-10-CM kodu: R15.9). karşılaştırınız: enürezis, enkoprezis, tanımlanmış diğer bir dışa atım bozukluğu

Alan Adı:
  • Bozukluk ve Hastalıklar: Nöropsikiyatrik, Klinik Psikolojik

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)

3835