functionalism - işlevselcilik / fonksiyonalizm
functionalism - işlevselcilik / fonksiyonalizm

zihinsel yaşamı ve davranışı çevresel zorluklara ve fırsatlara uyum bakımından ele alan psikoloji ekolü. İşlevselcilik, YAPISALCILIK ekolünün atomistik bakış açısına bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. İşlevselcilik davranışın neden ve sonuçlarına, fizyolojik olanla psikolojik olanın birlikteliğine, kuramların nesnel olarak sınanması gereksinimine, pratik sorunların çözümü için psikolojik bilginin kullanılmasına, hayvanlar ve insanlar arasındaki evrimsel sürekliliğe ve insan yaşamının iyileştirilmesine vurgu yapar. Yapısalcılık “Ne?” sorusuna cevap ararken, işlevselcilik “Nasıl? Neden?” sorularına cevap aramıştır. karşılaştırınız: yapısalcılık, davranışçılık, gestalt ekolü, psikoanalitik ekol

Alan Adı:
  • Kuram, Model ve Yaklaşımlar: Genel Psikoloji
2942