cannabis withdrawal - kenevir yoksunluğu / kannabis yoksunluğu

aşırı miktarlar ve/veya uzun süreler kullanımına son verilmesini (ya da alınan miktarın azaltılmasını) takiben (söz konusu süre bir haftadır) ortaya çıkan bozuklukları içerir. Davranışsal/mental ve bedensel belirtiler/belirleyiciler ya da bulgular otonom sinir sistemi bozuklukları (örn., terleme, halsizlik, taşikardi, solunum hızlanması, tansiyonda değişkenlik, ateş, ürperme, karın ağrısı), nörolojik hastalık ve bozukluklar (örn., baş ağrısı, kaslarda güçsüzlük) ve psikiyatrik bozukluklar (örn., sıkıntı, huzursuzluk, aşırı sinirlilik, depresif duygudurum, iştahsızlık, uyku bozukluğu, beslenme ve yeme bozukluğu) ile ilgilidir. [Bozukluğa ilişkin belirtilerin/belirleyicilerin tam listesi ve TANI ÖLÇÜTLERİ için DSM-5’e (Köroğlu, 2014) bakınız.] Epidemiyoloji: DSM-5’te genel nüfus PREVALENS’inin açık olmadığı belirtmekte, ancak kenevir kullananlarda görülme sıklığı %4 olarak verilmektedir. [Diğer bazı epidemiyolojik bulgular için DSM-5’e (Köroğlu, 2014) bakınız.] Etiyoloji: Genetik, psikolojik ve çevresel faktörler etkilidir. Risk faktörleri arasında alkol ve/veya madde kullanım bozukluğu, diğer psikiyatrik bozukluklar (örn., beslenme ve yeme bozukluğu, kaygı bozukluğu) vardır. Sınıflandırma/Tanılama: DSM-IV-TR’de bu adla geçmemekte olup Eksen I’in altındaki Madde Kullanımı ile İlişkili Bozukluklar/Kannabisle İlişkili Bozukluklar/Kannabisin Yol Açtığı Bozukluklar’da Başka Türlü Adlandırılamayan (BTA) Kannabisle İlişkili Bozukluk olarak yer alır. DSM-5’te, Maddeyle  İlişkili Bozukluklar ve Bağımlılık Bozuklukları ana tanı kategorisi, Maddeyle İlişkili Bozukluklar/Kannabisle İlişkili Bozukluklar türünün alt türüdür (ICD-10-CM kodu: F12.288). [Ana tanı kategorisi altındaki tür (type) ve alt türlerin (subtype) kapsamlı dökümü için DSM-5’e (Köroğlu, 2014) bakınız.] Tedavi: 1. farmakoterapi: Kannabinoidler (örn., nabilone, dronabinol, nabiximol), sedatif, hipnotik ya da anksiyolitik (benzodiazepinler: örn., diazepam) ve atipik antipsikotikler (örn., olanzapine, quetiapine) kullanılır. 2. psikoterapi: Bilişsel-davranışçı terapiler; vakanın genel uyum ve uyuncunu artırmada grup terapileri ve etkileşim grupları gibi destekleyici teknikler kullanılır.     bakınız: DSM-5 sınıflandırması karşılaştırınız: kenevir kullanım bozukluğu, kenevir intoksikasyonu, tanımlanmamış kenevirle ilişkili bozukluk

Abbreviation/Symbol: CW
Alan Adı:
  • Bozukluk ve Hastalıklar: Nöropsikiyatrik, Klinik Psikolojik
  • Bozukluk ve Hastalıklar: Tedavi

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)