unspecified other (or unknown) substance-related disorder - tanımlanmamış diğer (ya da bilinmeyen) bir maddeyle ilişkili bozukluk

klinik açıdan belirgin davranışsal/mental ve bedensel sıkıntıya, işlevsellik alanlarında (örn., sosyal, mesleki, medeni, okul) sorunlara yol açan; madde kullanımı bozukluğu ile ilgili belirtilerin baskın olduğu, fakat bunların, ne Diğer (ya da Bilinmeyen) Maddeyle İlişkili Bozukluklar türü ne de Maddeyle İlişkili Bozukluklar ve Bağımlılık Bozuklukları ana tanı kategorisindeki diğer herhangi bir bozukluğun tanı ölçütlerini tam olarak karşılamama durumunu içerir. Tanımlanmamış diğer (ya da bilinmeyen) bir maddeyle ilişkili bozukluk tanısı; ölçütlerin tam olarak karşılanamamasının özel nedeni klinisyenlerce tartışılmak istenmediğinde ya da daha özgül bir tanı koymak için yeterli bilgi olmadığı durumlarda (acil bir sağlık sorununda ya da acil servislerde olduğu gibi) kullanılır. Sınıflandırma/Tanılama: DSM-IV-TR’de, Madde Kullanımı ile İlişkili Bozukluklar/Diğer (ya da Bilinmeyen) Bir Madde Kullanımı ile İlişkili Bozukluklar/ Diğer (ya da Bilinmeyen) Bir Madde Kullanımının Yol Açtığı Bozukluklar’da Başka Türlü Adlandırılamayan (BTA) Diğer (ya da Bilinmeyen) Bir Madde Kullanımı ile İlişkili Bozukluk olarak yer alır. DSM-5’te, Maddeyle İlişkili Bozukluklar ve Bağımlılık Bozuklukları ana tanı kategorisi, Maddeyle İlişkili Bozukluklar/Diğer (ya da Bilinmeyen) Bir Maddeyle İlişkili Bozukluklar türünün alt türüdür ICD-10-CM kodu: 19.99). [Ana tanı kategorisi altındaki tür (type) ve alt türlerin (subtype) kapsamlı dökümü için DSM-5’e (Köroğlu, 2014) bakınız.] bakınız: DSM-5 sınıflandırması karşılaştırınız: diğer (ya da bilinmeyen) bir madde kullanım bozukluğu, diğer (ya da bilinmeyen) bir madde intoksikasyonu, diğer (ya da bilinmeyen) bir madde yoksunluğu

Alan Adı:
  • Bozukluk ve Hastalıklar: Nöropsikiyatrik, Klinik Psikolojik

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)