other specified delirium - tanımlanmış diğer bir tür deliryum

klinik açıdan belirgin davranışsal/ruhsal ve bedensel sıkıntıya, işlevsellik alanlarında (örn., sosyal, mesleki, medeni, okul) sorunlara yol açan; deliryum belirtilerinin baskın olduğu, fakat bunların, ne Deliryum türü ne de Nörobilişsel Bozukluklar ana tanı kategorisindeki diğer herhangi bir bozukluğun tanı ölçütlerini tam olarak karşılamama durumunu içerir. Tanımlanmış diğer bir tür deliryum tanısı; ölçütlerin tam olarak karşılanamamasının özel nedeni klinisyenlerce tartışılmak istendiğinde kullanılır. Sınıflandırma/Tanılama: DSM-IV-TR’de bu adla geçmemekte olup Eksen I’in altındaki Delirium, Demans, Amnestik ve Diğer Kognitif Bozukluklar’da Başka Türlü Adlandırılamayan (BTA) Delirium olarak yer alır. DSM-5’te, Nörobilişsel Bozukluklar ana tanı kategorisinin türüdür (ICD-10-CM kodu: R41.0). [Ana tanı kategorisi altındaki tür (type) ve alt türlerin (subtype) kapsamlı dökümü için DSM-5’e (Köroğlu, 2014) bakınız.] bakınız: DSM-5 sınıflandırması, nörobilişsel bozukluklar karşılaştırınız: deliryum, tanımlanmamış deliryum

Alan Adı:
  • Bozukluk ve Hastalıklar: Nörobilişsel

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)