unspecified delirium - tanımlanmamış deliryum

klinik açıdan belirgin davranışsal/mental ve bedensel sıkıntıya, işlevsellik alanlarında (örn., sosyal, mesleki, medeni, okul) sorunlara yol açan; deliryumla ilgili belirtilerin baskın olduğu, fakat bunların, ne Deliryum türü ne de Nörobilişsel Bozukluklar ana tanı kategorisindeki herhangi bir bozukluğun tanı ölçütlerini tam olarak karşılamama durumunu içerir. Tanımlanmamış deliryum tanısı; ölçütlerin tam olarak karşılanamamasının özel nedeni klinisyenlerce tartışılmak istenmediğinde ya da daha özgül bir tanı koymak için yeterli bilgi olmadığı durumlarda (acil bir sağlık sorununda ya da acil servislerde olduğu gibi) kullanılır. Sınıflandırma/Tanılama: DSM-IV-TR’de bu adla geçmemekte olup Eksen I’in altındaki Delirium, Demans, Amnestik ve Diğer Kognitif Bozukluklar’da Başka Türlü Adlandırılamayan (BTA) Delirium olarak yer alır. DSM-5’te, Nörobilişsel Bozukluklar ana tanı kategorisinin türüdür (ICD-10-CM kodu: R41.0). [Ana tanı kategorisi altındaki tür (type) ve alt türlerin (subtype) kapsamlı dökümü için DSM-5’e (Köroğlu, 2014) bakınız.] bakınız: DSM-5 sınıflandırması, nörobilişsel bozukluklar karşılaştırınız: deliryum, tanımlanmış diğer bir tür deliryum

Alan Adı:
  • Bozukluk ve Hastalıklar: Nörobilişsel

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)