childhood-onset fluency disorder - çocuklukta başlayan akıcılık bozukluğu

konuşmanın akıcılığı ve zamanlamasında yaş (gelişim düzeyi) ile uyumsuz, süregiden bozuklukları içerir. Kekemelik (stuttering) olarak da bilinmektedir. Davranışsal/mental ve bedensel belirtiler/belirleyiciler ya da bulgular arasında a. ses, hece ve tek heceli kelimelerin yinelenmesi, b. ünsüz ve ünlü seslerin uzatılması, c. kelimeyi tamamlamadan ara verme (kırık kelime), d. sesli ya da sessiz duraklamalar, e. dolambaçlı konuşma, f. kelimelerin büyük bir fiziksel çabayla çıkartılması vardır. [Bozukluğa ilişkin belirtilerin/belirleyicilerin tam listesi ve TANI ÖLÇÜTLERİ için DSM-5’e (Köroğlu, 2014) bakınız.] Epidemiyoloji: DSM-5’te PREVALENS çocukluk dönemi için %1.0, ergenlik dönemi için %0.8 olarak verilmektedir. [Diğer bazı epidemiyolojik bulgular için DSM-5’e (Köroğlu, 2014) bakınız.] Etiyoloji: Risk faktörleri arasında biyolojik/fizyolojik/sağlıkla ilgili özellikler (örn., lateralizasyonda gecikme ve yetersizlik); genetik özellikler (örn., ailede dil bozukluğu, kekemelik); psikolojik özellikler (örn., yüksek kaygı düzeyi, ani bir korku yaşantısı); psikososyal özellikler (örn., aşırı baskıcı ya da otoriter ebeveyn tutumu) vardır. Sınıflandırma/Tanılama: DSM-IV-TR’de, Eksen I’in altındaki Genellikle İlk Kez Bebeklik, Çocukluk ya da Ergenlik Döneminde Tanısı Konan Bozukluklar’da İletişim Bozuklukları olarak yer alır. DSM-5’te, Nörogelişimsel Bozukluklar ana tanı kategorisi, İletişim Bozuklukları türünün alt türüdür (ICD-10-CM kodu: F80.81). [Ana tanı ketegorisi altındaki tür (type) ve alt türlerin (subtype) kapsamlı dökümü için DSM-5’e (Köroğlu, 2014) bakınız.] Tedavi: 1. konuşma ve dil terapisi: Zor söylenen kelimelerin çıkarılmasına yönelik davranış modifikasyonu, nefes koordinasyonu, yumuşak bir başlangıç ve kelimeler arasındaki geçişler için akıcılığın biçimlendirilmesi (fluency shaping) gibi teknikler uygulanır. 2. psikoterapi: Bilişsel-davranışçı terapiler; vakanın genel uyum ve/veya uyuncunu artırmada davranış değiştirme programları gibi destekleyici teknikler uygulanır. bakınız: DSM-5 sınıflandırması karşılaştırınız: dil bozukluğu, konuşma sesi bozukluğu, sosyal iletişim bozukluğu, tanımlanmamış iletişim bozukluğu

Abbreviation/Symbol: COFD
Alan Adı:
  • Bozukluk ve Hastalıklar: Nörogelişimsel
  • Bozukluk ve Hastalıklar: Tedavi

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)