consciousness - bilinç / bilinçlilik / şuur
consciousness - bilinç / bilinçlilik /...

deneyimlenen içeriğin bildirilebildiği ZİHİNSEL hal.

1. bilinç öznel bir deneyimdir ancak bunun nesnel yansımaları vardır; uygun teknikler kullanılarak içsel olan bilinç dışsal hale getirilebilir. BİLİNÇ HALLERİ, örneğin beyin elektriksel faaliyeti (ELEKTROANSEFALOGRAFİ) ya da psikometrik araçlarla (örn., GLASGOW KOMA SKALASI) ölçülebilir. Bu teknikler kullanılarak bilinç halleri arasındaki niteliksel farklar (örn., dikkatli uyanıklık, rüya) ya da niceliksel farklar (örn., hafif uyku, derin uyku ve rüyadaki uyku derinliği) ortaya konur. BİLİNÇ HALLERİ farmakolojik ajanlarla da değiştirilebilir (BAŞKALAŞAN BİLİNÇ HALLERİ). Söz konusu teknikler, bilincin dar bir içeriksel odağı olduğunu ve birkaç milisaniye sürdüğünü; birkaç milisaniyeden uzun sürelerde bilinç hallerinin değişkenlik gösterdiğini beyin elektriksel değişimleri ortaya koymuştur. karşılaştırınız: farkındalık

2. insanların deneyimledikleri ve bildirdikleri içerik dış çevrede bulunan duyusal uyarıcıları, iç çevredeki bedensel uyarıcıları, imge, düşünce ve fikirleri, anı, anlam ve süreçleri, rüyaları, duyguları, meta-bilişi, içinden konuşma, harekete geçme niyeti ve tepkileri; diğer bir deyişle biliş, duygu ve davranışları çeşitli yönleriyle kapsar.

3. bilinçlilik çoğunlukla dikkatli uyanıklığın bir özelliği olarak düşünülür. Oysaki bilinçlilik yoğunluk değişimi gösteren bir zihinsel durum olup ilgi alanına odaklanıp uyanık ve konsantre olma durumundan hafif dikkatsizlik ve yarı-uykululuk haline doğru değişir. Terim, uyku evrelerini ve başkalaşan bilinç hallerini tanımlamada da kullanılır. Genel kullanımda ve tıp biliminde bilinç ile FARKINDALIK terimleri arasındaki fark belirsiz olup terimler birbirini yerine kullanılabilmekte, bu da kavram kargaşasına yol açmaktadır. bakınız: bilinçli, bilinç halleri karşılaştırınız: bilinçdışı, öz-bilinç

Alan Adı:
  • Genel Psikoloji
2954