unspecified neurocognitive disorder - tanımlanmamış nörobilişsel bozukluk

klinik açıdan belirgin davranışsal/mental ve bedensel sıkıntıya, işlevsellik alanlarında (örn., sosyal, mesleki, medeni, okul) sorunlara yol açan; nörobilişsel bozuk belirtilerinin baskın olduğu, fakat bunların, Nörobilişsel Bozukluklar ana tanı kategorisindeki herhangi bir bozukluğun tanı ölçütlerini tam olarak karşılamama durumunu içerir. Tanımlanmamış nörobilişsel bozukluk tanısı; ölçütlerin tam olarak karşılanamamasının özel nedeni klinisyenlerce tartışılmak istenmediğinde ya da daha özgül bir tanı koymak için yeterli bilgi olmadığı durumlarda (acil bir sağlık sorununda ya da acil servislerde olduğu gibi) kullanılır. Sınıflandırma/Tanılama: DSM-IV-TR’de bu adla geçmemekte olup Eksen I’in altındaki Delirium, Demans, Amnestik ve Diğer Kognitif Bozukluklar’da Başka Türlü Adlandırılamayan (BTA) Demans, ayrıca, Delirium, Demans, Amnestik ve Diğer Kognitif Bozukluklar’da Başka Türlü Adlandırılamayan (BTA) Amnestik Bozukluk olarak yer alır. DSM-5’te, Nörobilişsel Bozukluklar ana tanı kategorisi, Tanımlanmamış Nörobilişsel Bozukluk türünün alt türüdür (ICD-10-CM kodu: R41.9). [Ana tanı kategorisi altındaki tür (type) ve alt türlerin (subtype) kapsamlı dökümü için DSM-5’e (Köroğlu, 2014) bakınız.] bakınız: DSM-5 sınıflandırması, nörobilişsel bozukluklar

Alan Adı:
  • Bozukluk ve Hastalıklar: Nörobilişsel

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)