unspecified caffein-related disorder - tanımlanmamış kafeinle ilişkili bir bozukluk

klinik açıdan belirgin davranışsal/mental ve bedensel sıkıntıya, işlevsellik alanlarında (örn., sosyal, mesleki, medeni, okul) sorunlara yol açan; kafein kullanımı bozukluğu ile ilgili belirtilerin baskın olduğu, fakat bunların, ne Kafeinle İlişkili Bozukluklar türü ne de Maddeyle İlişkili Bozukluklar ve Bağımlılık Bozuklukları (Maddeyle İlişkili Bozukluklar) ana tanı kategorisindeki diğer herhangi bir bozukluğun tanı ölçütlerini tam olarak karşılamama durumunu içerir. Tanımlanmamış kafeinle ilişkili bozukluk tanısı; ölçütlerin tam olarak karşılanamamasının özel nedeni klinisyenlerce tartışılmak istenmediğinde ya da daha özgül bir tanı koymak için yeterli bilgi olmadığı durumlarda (acil bir sağlık sorununda ya da acil servislerde olduğu gibi) kullanılır. Sınıflandırma/Tanılama: DSM-IV-TR’de bu adla geçmemekte olup Eksen I’in altındaki Madde Kullanımı ile İlişkili Bozukluklar/Kafeinle İlişkili Bozukluklar/ Kafeinin Yol açtığı Bozukluklar’da Başka Türlü Adlandırılamayan (BTA) Kafeinle İlişkili Bozukluk olarak yer alır. DSM-5’te, Maddeyle İlişkili Bozukluklar ve Bağımlılık Bozuklukları ana tanı kategorisi, Maddeyle İlişkili Bozukluklar/Kafeinle İlişkili Bozukluklar türünün alt türüdür (ICD-10-CM kodu. F15.99). [Ana tanı kategorisi altındaki tür (type) ve alt türlerin (subtype) kapsamlı dökümü için DSM-5’e (Köroğlu, 2014) bakınız.]   bakınız: DSM-5 sınıflandırması karşılaştırınız: kafein intoksikasyonu, kafein yoksunluğu

Alan Adı:
  • Bozukluk ve Hastalıklar: Nöropsikiyatrik, Klinik Psikolojik
  • Bozukluk ve Hastalıklar: Tedavi

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)