Minnesota Multiphasic Personality Inventory - Minnesota Çok-Yönlü Kişilik Envanteri

kişiliği geniş bir yaş aralığında (14 yaş ve üstü), herhangi bir kuramla bağlantılı olmaksızın, psikopatoloji konusundaki görgül veri ve bulgular temelinde çok yönlü olarak ölçen, pratik olarak uygulanıp yorumlanabilen objektif test. Tanı ve izlemin yanı sıra, araştırmalarda ve özelde kişiliği ölçmede kullanılır. İlgili alan yazınında üzerinde en fazla araştırma yapılmış olan, en fazla dile çevrilerek farklı kültürlerde uygulanan, psikiyatrik tanı ve izlemde en fazla kullanılan test statüsündedir. 1943-2008 aralığında dört ayrı sürüm olarak geliştirilmiştir. 1. Minnesota Çok-Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI; 1943). Bu ilk sürümün 566 maddesi daha önceki testler, psikiyatrik vaka notları ve görüşme rehberleri ile yazarların psikiyatrik deneyimleri temelinde oluşturulmuştur. Ancak testin geçerliği, özelde kontrol grubu örnekleminin temsil gücü (örn., katılımcılar beyaz ırktan, evli ve kırsal kesim yaşayışlı) açısından eleştirilmiştir. [Aracın Türk standardizasyonunu geliştiren/aktaran/psikometrik özelliklerini araştıran: Işık Savaşır (1981)] 2. Minnesota Çok-Yönlü Kişilik Envanteri-2 (MMPI-2; 1989). Testin maddeleri gerek kültürel gerekse psikolojik sorun ve bozukluklar açılarından güncellenmiş; ulusal standardizasyonu yeteri büyüklükte (2600 katılımcı) ve temsil gücü yüksek klinik ve sağlıklı örneklemler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Testte 1-2 saatte cevaplanabilen 567 madde bulunur. İlk 370 maddeden oluşan ancak çok kullanılmayan bir kısa formu da vardır. Psikolojide kullanılan ölçme araçlarının sıklık sıralamasında üçüncü gelen MMPI-2 en yaygın kullanılan sürüm niteliğindedir. [Aracın Türk standardizasyonunu geliştiren/aktaran/psikometrik özelliklerini araştıran: Meral Çulha, Elif Barışkın, Sedat Işıklı, Senar Batur (baskıda)] 3. Minnesota Çok-Yönlü Kişilik Envanteri-A (MMPI-A; 1992). Ergenler (14-18 yaş aralığı) için geliştirilmiş olan formdur. Araç 478 maddeden; 10 klinik ölçek, 6 geçerlik ölçeği, 15 kapsam bileşeni ölçeği, PSY-5 ölçekleri, üç sosyal içedönme ölçeği ve altı ek ölçekten oluşur. Kısa formunda 350 madde vardır. Klinik ve normalizasyon örneklemi toplam 2333 ergenden oluşur. MMPI-A klinik örneklemin temsil gücünün düşük olması, ölçeklerin ölçtüğü özellikler bakımından binişmesi, uzunluğu ve testin yoğun bir okuma gerektirmesi gibi açılardan eleştirilmiştir. 4. Yeniden Yapılandırılmış Klinik Ölçekler (RC; 2003). MMPI-2’deki klinik ölçekler yeniden yapılandırılmış; geçerliği olumsuz etkileyen ve yorumlamayı gereksiz şekilde karmaşıklaştıran unsurlar açısından yeni düzenlemeler yapılmıştır. 5. Minnesota Çok-Yönlü Kişilik Envanteri-2-Yeniden Yapılandırılmış Form (MMPI-2-RF; 2008). Pearson Assessment tarafından yayımlanan bu son sürüm psikopatolojinin homojen ve toplamsal bir bütünlük olduğu varsayımına dayanır. Daha önceki sürümlerde de olduğu gibi, bilgi sağlayıcı kişinin kendisidir; ölçümler öz-bildirimle alınır. Araç MMPI-2’deki 567 madde arasından seçilen 338 maddeden oluşur. Araçta daha önceki sürümlerin klinik ölçeklerdekinden daha kararlı ve homojen olan RC ölçekleri kullanılır. Güncel sürümde 9+1 klinik ölçek (Hipokondriya, Depresyon, Histeri, Psikopatik Sapma, Erkeklik-Kadınlık, Paranoya, Psikasteni, Şizofreni, Hipomani artı Sosyal İçedönme), 11 geçerlik ölçeği, (örn., Bilmiyorum, Yalan, Savunma, Değişken Tepki Tutarsızlığı, Doğru Tepki Tutarsızlığı), 12 ek ölçek (örn., Ego Kuvveti, Kaygı Ölçeği, Represyon Ölçeği, Bağımlılık Potansiyeli Ölçeği) ve PSY-5 ölçeği (örn., Saldırganlık, Negatif Duygu/Nevrotizm, Pozitif Duygu/Dışadönüklük) vardır. Testteki görev, bireyin kendisini tanımlayan ifadeler için “doğru”, kendisini tanımlamayan ifadeler için “yanlış” seçeneğini işaretlemesidir. Puanlaması, doğru ve yanlış sayısı olarak yapılır. Ham puanlar standart puanlara (ortalama 50, standart sapma 10) dönüştürülür. Ölçek puanları standart profil kağıtlarına işlenir, profile bakılarak hastanın durumu yorumlanır. MMPI-2-RF için yapılan yapılandırma çalışmaları ve kapsamlı istatistik analizler, aracın, psikometrik ve kuramsal açılardan ince ayarının yapılmasını sağlamıştır. MMPI-2 normları kullanılarak yapılan geçerlik çalışmaları, aracın, psikometrik açıdan en az MMPI-2, çoğu durumda ondan daha üstün olduğunu ortaya koymuştur. 6. Minnesota Çok-Yönlü Kişilik Envanteri-3 (MMPI-3; 2020). Daha önceki MMPI sürümlerinin geçmişi ve kuvvetli yönleri göz önüne alınarak düzenlenmiş, geçerliği görgül olarak araştırılmış, psikometrik açıdan güncellenmiştir. TEST KULLANICI ÖZELLİK DÜZEYİ: C (PAR Sistemi). [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Starke R. Hathaway (1903-1984), John Charnley McKinley (1891-1950) (Sürümler/kritik yayınlar: 1943, 1989, 1992, 2003, 2008, 2020)]

Abbreviation/Symbol: MMPI
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)

3835