industrial and organizational psychology - endüstri ve örgüt psikolojisi
industrial and organizational psychology - endüstri ve örgüt...

psikoloji kavramlarını, yasa ve ilkelerini, yöntem ve tekniklerini; iş alanlarına ilişkin ÖRGÜT’ler bağlamında oluşan davranışları inceleyen uygulamalı psikoloji dalı. Daha önceleri endüstri psikolojisi (industrial psychology) olarak adlandırılan E/Ö psikolojisi iş ortamındaki birey ve grup davranışlarına; insanların çalışma davranışları, davranışsal dinamikler, bireyler ve gruplar arasındaki etkileşimlere odaklanır. Dalın konuları arasında personel seçimi, eğitimi ve terfisi, en uygun çalışma koşullarının belirlenmesi, iş analizi, liderlik, takım etkinliği, örgütsel etkinlik, işe güdülenme, yetenek yönetimi, performans ölçme ve değerlendirme, örgütsel gelişim, iş tutumları, iş tatmini, çalışan bağlılığı ve çalışan esenliği gibi konular bulunmaktadır. Bu etkinliklerdeki temel ilke; iş becerisini ve üretkenliğini, çalışanların iyi- halini (well-being) gözeterek eniyilemek (optimisation), bu bağlamda, onların güdülenme, iş tatmini ve iş güvenliğini artırmak, çalışan sağlığını korumaktır. E/Ö psikolojisi çalışma psikolojisi (work psychology), endüstri, çalışma ve örgüt psikolojisi (industrial, work and organizational psychology: IWO psychology) olarak da adlandırılmaktadır. E/Ö psikolojisinin kapsamına endüstri, örgüt, insan-makine etkileşimi konuları da girer. Ancak günümüzde bu konuları ayrı ayrı ele alan İŞ PSİKOLOJİSİ, ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ; ERGONOMİ, İNSAN ETMENLERİ MÜHENDİSLİĞİ; MÜHENDİSLİK PSİKOLOJİSİ, SİBERPSİKOLOJİ; İNSANCIL ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ gibi bilim alanları da vardır.

Abbreviation/Symbol: I/O psychology
Kısaltma/Sembol: E/Ö Psikolojisi
Alan Adı:
  • Bilim Dalı
2992