Wechsler Intelligence Scale for Children - Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği

zekayı 6-16 yaş aralığındaki çocuk ve ergenlerde ölçer. Alan yazınındaki çocuk zeka testleri arasında en yaygın kullanılanıdır. 1949-2014 aralığında beş farklı sürüm olarak geliştirilmiştir. 1. Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği (WISC; 1949). Wechsler-Bellevue Yetişkin Zeka Ölçeği-II’deki maddeler kullanılmıştır. Kısıtlı standardizasyon örneklemi, toplumsal cinsiyete ve kültüre ilişkin kalıp yargıları, uygulama ve puanlamadaki belirsizlikleri vardır. 2. Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği- Geliştirilmiş Formu (WISC-R; 1974). Maddeler kültürel açıdan dengelenmiş, ölçekte kullanılmakta olan dil, çocuk dili de göz önüne alınarak güncellenmiş, uygulama ve puanlamada yenilikler yapılmıştır. Sözel Gösterge Puanı (6 alt test), Performans Gösterge Puanı (6 alt test) ve Toplam Gösterge Puan hesaplanmıştır. [Aracın Türk standardizasyonunu geliştiren/aktaran/psikometrik özelliklerini araştıran: Işık Savaşır (1995)]. 3. Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-III (WISC-III; 1991). İşlemleme hızını ölçen bir alt test eklenmiş ve geleneksel Sözel, Performans ve Toplam Zeka Bölümü puanlarına Sözel Kavrama, Algısal Organizasyon Dikkatin Dağılmaması ve İşlemleme Hızı adı altında dört yeni gösterge puanı eklenmiştir. 4. Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV (WISC-IV; 2003). Sözel ve Performans Zeka Bölümü yaklaşımı yerine, zekayı çok sayıda geniş ve dar alan şeklinde kavramsallaştıran Cattell-Horn-Carroll kuramı benimsenmiştir. Bu doğrultuda, gösterge puanları, şöyle oluşturulmuştur: Sözel Kavrama (5 alt test), Algısal Akıl Yürütme (4 puan), İşleyen Bellek (3 alt test), İşlemleme Hızı (3 alt test) ve Toplam Puan. [Aracın Türk standardizasyonunu geliştiren/aktaran/psikometrik özelliklerini araştıran: Sait Uluç, Ferhunde Öktem, Gülsen Erden, Tülin Gençöz ve Nilhan Sezgin (2011)] 5. Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-V (WISC-V; 2014). Çocuk zekası için geliştirilmiş son sürümdür. Bu sürümde alt testler değiştirilmiş, sayıları azaltılmış, gösterge puanları değiştirilmiştir. Alt test puanlarından beş birincil gösterge puanı hesaplanır: a. Sözel Kavrama. Kullanılan alt testler: Benzerlikler, Yargılama, Kelime Dağarcığı, Genel Bilgi; b. Görsel-Mekansal Beceriler. Kullanılan alt testler: Küplerle Desen, Görsel Bulmacalar; c. İşleyen Bellek. Kullanılan alt testler Sayı Dizisi, Harf-Rakam Dizisi, Resim Uzamı; d. İşlemleme Hızı. Kullanılan alt testler: Simge Arama, Şifre, Çiz-Çıkar; e. Akışkan Akıl Yürütme. Kullanılan alt testler: Mantık Yürütme Kareleri, Şekil Ağırlığında Akıl Yürütme, Resim Kavramları, Aritmetik. Testteki bu gösterge puanlarından, Genel Yetenek Gösterge Puanı hesaplanır. Alt testlerin farklı birleşimlerinden yan (ancillary) gösterge puanları hesaplanabilir: Sayısal Muhakeme (2 alt test), İşitsel İşleyen Bellek (2 alt test), Sözel Olmayan (6 alt test), Genel Yetenek (5 alt test), Bilişsel Yeterlik (4 alt test). Alt testlerin farklı birleşimlerinden tamamlayıcı gösterge puanları da hesaplanabilir: Adlandırma Hızı (3 alt test), Simge Çevirisi (3 alt test), Depolama ve Geriye Getirme (2 alt test). TEST KULLANICI ÖZELLİK DÜZEYİ: C (APA sistemi). [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: David Wechsler (Sürümler/kritik yayınlar: 1949, 1974, 1991, 2003, 2014)] bakınız: Wechsler Zeka Ölçekleri karşılaştırınız: Kaufman Kısa Zeka Testi-2 , Raven Progresif Matrisleri, Stanford-Binet Zeka Ölçeği

Abbreviation/Symbol: WISC-V
Kısaltma/Sembol: WÇZÖ
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)