Stanford-Binet Intelligence Scale - Stanford-Binet Zeka Ölçeği

2-85 yaş aralığında zekayı ölçer. WECHSLER ZEKA ÖLÇEKLERİ’nden sonra en yaygın kullanılan zeka testidir. 1905-2003 aralığında beş farklı sürüm olarak geliştirilmiştir. 1. Binet Testi (Alfred Binet, 1900). Yavaş öğrenen öğrencilerin belirlenmesi amacıyla hazırlanmış olan bu test giderek artan zorlukta 30 sorudan oluşur. Elli çocuk üzerinde geliştirilmiş olan araçta yalnızca dil ve okuma, yani sözel yetenek ölçülür. 2. Binet- Simon Ölçeği (Alfred Binet ve Theodore Simon, 1905). İlk zeka testi olarak kabul edilir. 3. Genişletilmiş Binet-Simon Ölçeği (BS; Lewis Terman, 1916). Stanford-Binet Zeka Ölçeğinin atası kabul edilir. Standart uygulama ve puanlaması olan ilk zeka testidir. Yaşa özgü ölçekler düzenlenmiş, Zeka Bölümü (ZB) kavramı ortaya atılmış, sözel olmayan maddeler eklenerek soru sayısı arttırılmıştır. Kısıtlı standardizasyon örneklemi, toplumsal cinsiyet ve kültüre ilişkin kalıp yargıları, uygulama ve puanlamadaki belirsizlikleri ile bilinir. 4. Stanford-Binet Zeka Ölçeği-2 (SB-2; Lewis M. Terman ve Maud Merrill, 1937). SB’nin geliştirilmiş formudur. Maddeler güncellenmiş, soru sayısı arttırılmış, uygulama ve puanlamaya yenilikler getirmiştir. Testin L (Lewis M. Terman ) ve M (Merrill Maud) olmak üzere iki paralel formu vardır. Yeteri büyüklükteki standardizasyon örnekleminde azınlıklar temsil edilmemiştir [Bu sürümün çevirisini yapanlar: Muzaffer Şerif Başol ve Refia Uğurel Şemin (1944)]. 5. Stanford-Binet Zeka Ölçeği-3 (SB-3; Lewis M. Terman ve Maud A. Merrill (1960/1973). L ve M Formunda yer alan sorulardan en iyileri seçilmiş, test tekrar tek forma indirgenmiştir. Sapma ZB kavramı geliştirilmiştir [Bu sürümün Türk standardizasyonunu geliştiren/aktaran/psikometrik özelliklerini araştıran: Refia Uğurel Şemin (1972)]. 6. Stanford-Binet Zeka Ölçeği-4 (SB-4; Robert L. Thorndike, Elizabeth P. Hagen ve Jerome M. Sattler, 1986). Yaşa özgü ölçek yaklaşımı terk edilmiş, zekayı çok sayıda geniş alan olarak ele alan Cattell-Horn-Carroll (CHC) kuramı benimsenmiştir. Alanlar (ve alt test sayıları) şöyle olmuştur: a. Sözel Akıl Yürütme (4 alt test), b. Niceliksel Akıl Yürütme (3 alt test), c. Akışkan-Analitik Yetenekler (4 alt test), d. Kısa Süreli Bellek (4 alt test). 7. Stanford Binet Zeka Ölçeği-5 (SB-5; Gale H. Roid, 2003). Testin son sürümüdür. Yaş aralığı 2-85 ‘tir. Sürüm CHC kuramı doğrultusunda yapılandırılmış, gösterge puanları ve bunların hesaplanmasına kullanılan alt testler değiştirilmiş, alt test sayıları azaltılmış, sözel ve sözel olmayan alt testler dengelenmiştir. Standardizasyon örneklemi ulusal (national) içerikte olmuş, testin yüksek psikometrik değere sahip olduğu belirlenmiştir. Gösterge puanları (hesaplanmasında kullanılan alt testler) şöyle olmuştur. a. Akıl Yürütme Akışkanlığı (Matrisler, Benzerlikler), b. Genel Bilgi (Resimdeki Gariplikleri Tanıma, Sözcük Dağarcığı), c. Niceliksel Akıl Yürütme (Sözel Niceliksel Akıl Yürütme, Sözel Olmayan Niceliksel Akıl Yürütme), d. Görsel/Mekansal Akıl Yürütme (Şekil Tahtası, Pozisyonlar ve Yönler), e. İşleyen Bellek (Küplerle Örüntü Belleği, Cümle Belleği), f. Genel Yetenek. SB-5’te üstün yetenekliler için de gösterge puanı hesaplanabilmektedir. TEST KULLANICI ÖZELLİK DÜZEYİ: C (APA sistemi). [Orijinal aracı geliştiren/aktaran: Alfred Binet (Sürümleri: 1900, 1905, 1916, 1937, 1960/1973, 1986, 2003)] bakınız: Raven Progresif Matrisleri, Wechsler Zeka Ölçekleri

Abbreviation/Symbol: SB-5
Kısaltma/Sembol: SB-5
Alan Adı:
  • Ölçme Araçları

paylaşım

atıf için

Karakaş, S. (2017). Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü:
Bilgisayar Programı ve Veritabanı - www.psikolojisozlugu.com (sürüm: 5.2.0/2022)