information processing stages - bilgi işlemleme evreleri
information processing stages - bilgi işlemleme evreleri

bilginin sinir sistemi içindeki akışını ve oluşan bilişsel, duygusal ve duygulanımsal süreçleri ifade eder. BİLGİ İŞLEMLEME’deki bazı psikolojik ve nörofizyolojik süreçler şunlardır:

1. DUYUMSAMA: Duyu organlarından başlayıp birincil duyusal kortekslere kadar süren bir sistem içinde gerçekleşen bu aşama, çevredeki (dış veya iç) uyarıcıların KOD AÇMA işlemine tabi tutulmasını ve sinir sistemi olaylarına çevrilmesini içerir.

2. ALGILAMA: Duyusal bellek ve uzun-süreli belleğe ilişkin ilgili beyin yapıları arasındaki etkileşimler sonucunda duyumlar algıya dönüşür.

3. ilgili beyin yapılarının aktivasyonu ile oluşan etkin dikkat ve edilgin dikkat altında, bilgiler, kısa-süreli belleğe geçer.  

4. KISA-SÜRELİ BELLEK: Bilgiler YENİDEN KODLAMA ile işitsel (örn., dilsel) ya da görsel kodlara dönüşür, kısa-süreli bellek ve uzun-süreli bellek arasındaki etkileşimlerde, bilgiler, ÖZÜMSEYEREK KODLAMA işlemine tabi tutulur. Bu süreç, beynin bellek merkezi olan HİPPOKAMPUS ile FRONTAL LOB arasındaki etkileşimler bağlamında gerçekleşir.

5. bilgiler hippokampusta SAĞLAMLAŞMA işlemine tabi tutulur.

6. sağlamlaşan bilgiler sığa ve süre açılarından bilinen bir sınırı olmayan UZUN-SÜRELİ BELLEK alanına geçer, beynin her tarafına dağılmış olan alanlarda depolanır, gerektiğinde bu alanlardan geri çağrılır. Akılda kalma kolaylığı açısından bileşenlerine indirgenmiş bilgi işlemlemedeki nörofizyolojik ve bilişsel süreçler, gerçekte, birbirine karmaşık bir ağ içinde bağlanmış beyin yapıları bağlamında yani bütünsel olarak çalışan bir beynin içinde gerçekleşir. Bu bütünleşik beyinde, süreçler, EŞZAMANLI İŞLEMLEME ve ARDIŞIK İŞLEMLEME’ye tabi tutulur. bakınız: sinaps, akson, paralel dağıtık işlemleme

Alan Adı:
  • Bilişsel Psikoloji
  • Bilişsel Nörobilim
2992